alt
alt
alt
alt

Služby

Avekol, spol. s r.o. využíva najmodernejšiu technológiu, meracie zariadenia, hardvér a softvér dostupné na trhu a ponúka nasledovné služby:

 • meranie hluku a vibrácií v životnom a pracovnom prostredí,
 • monitoringy hluku a vibrácií,
 • vypracovanie hlukových štúdií pre všetky stupne projektovej dokumentácie, vypracovanie strategických hlukových máp a akčných plánov pred hlukom,
 • hodnotenie dopadov na verejné zdravie alebo hodnotenie zdravotných rizík zo životného prostredia - hluk a vibrácie v životnom prostredí,
 • tvorba hlukových máp a grafická vizualizácia hladín akustického tlaku programom CadnaA v modeloch kalibrovaných meraním v reálnom prostredí,
  • návrhy protihlukových opatrení v okolí pozemnej a železničnej dopravy. a stacionárnych zdrojoch hluku.
  • realizácie protihlukových opatrení,
  • identifikácia a lokalizácia zdrojov hluku vrátane určenia ich podielu pomocou najmodernejšej technológie - akustická kamera.
 •