alt
alt
alt
alt

Hlukové štúdie

Avekol, spol. s r. o. vypracováva

 

 

  • hlukové štúdie pre všetky stupne projektovej dokumentácie,
  • dopravnoinžinierske a akustické rozbory v území,
  • konzultačnú činnosť pre vypracovanie akustických posúdení,
  • posúdenie vplyvu hluku z pozemnej, železničnej a leteckej dopravy a hluku z iných zdrojov,
  • strategické hlukové mapy, konfliktné a akčné plány pred hlukom,
  • hodnotenie dopadov na verejné zdravie alebo hodnotenie zdravotných rizík zo životného prostredia - hluk a vibrácie v životnom prostredí,
  • tvorbu hlukových máp  - vizualizáciu hladín akustického tlaku programom CadnaA v 3D modeloch kalibrovaných meraním v reálnom prostredí,
  • návrhy protihlukových opatrení v okolí pozemnej a železničnej dopravy a na technických, stacionárnych zdrojoch hluku,
  • optimalizáciu akustických úprav z hľadiska akustického prínosu vo vzťahu k finančným nákladom

 Avekol, spol. s r. o. ponúka komplexný inžiniering a poskytovanie služieb „na kľúč“ pri riešení problematiky v oblasti hluku a vibrácií.