alt
alt
alt
alt

Meranie hluku a vibrácií

 • Avekol, spol. s r.o. využíva najmodernejšiu technológiu, meracie zariadenia, hardvér a softvér dostupné na trhu a ponúka nasledovné služby:

  • meranie hluku a vibrácií v životnom prostredí,
  • meranie hluku a vibrácií v pracovnom prostredí,
  • monitoringy hluku a vibrácií,
  • vyhodnocovanie meraní,  
  • zhotovovanie protokolov z merania,

   

  • meranie vložného útlmu protihlukových bariér,
  • meranie akustických vlastností povrchu vozoviek,
  • meranie vzduchovej nepriezvučnosti stavebných konštrukcií,
  • meranie prašnosti popri meraní hluku alebo vibrácií,

   

  • zisťovanie akustických vlastností povrchov vozoviek štatistickou metódou SPB
  • zisťovanie akustických vlastností povrchov vozoviek metódou CPX pomocou špeciálneho meracieho vozidla
  • identifikácia a lokalizácia zdrojov hluku vrátane určenia ich podielu pomocou najmodernejšej technológie - akustická kamera.