alt
alt
alt
alt

Akčné plány NDS, a.s.

Akčné plány v problémových lokalitách

Akčné plány ochrany pred hlukom boli vypracované v nadväznosti na spracované strategické hlukové mapy (SHM) v III. etape na rok 2016 pre diaľnice, rýchlostné cesty a cesty I. triedy vo vlastníctve Národnej diaľničnej spoločnosti, a. s.

Územia v SHM nadmerne zaťažené hlukom sú vymedzené v konfliktných plánoch, v ktorých hluková záťaž je stanovená prekročením akčných hodnôt indikátorov hluku pre pozemnú dopravu v zmysle NV SR č. 43/2005 Z.z.

Riešením znižovania hlukového zaťaženia sledovaného územia sa zaoberajú akčné plány ochrany pred hlukom (AP), ktorých cieľom je na základe navrhnutých protihlukových opatrení znížiť počet ľudí zasiahnutých hlukom s dôrazom na efektívnosť vynaložených nákladov. Akčné plány majú charakter strategického dokumentu a slúžia ako podklad pri plánovaní dopravných ciest, v územnom plánovaní a pod., a sú podkladom pre následné detailné posúdenia a návrhy protihlukových opatrení.

V akčných plánoch sa vhodne zvolenými metódami v sledovanom území v blízkosti väčších ciest určia problémové miesta tzv. „Hot Spots“, kde najvyšším hladinám akustického tlaku sú vystavené najväčšie počty obyvateľov a kde je vhodné aplikovať protihlukové opatrenia (PHO). Pre výber problémových lokalít bola zvolená metóda "Noise Score". 

V problémových miestach tzv. „Hot Spots“ boli navrhnuté riešenia na zníženie hlukového zaťaženia.

Návrh možných protihlukových opatrení - spôsoby protihlukových opatrení zohľadňujúce efektívnosť z hľadiska finančných nákladov, dlhodobého účinku, prostriedkov vynaložených na údržbu a neobmedzenia plynulosti premávky:    Primárne opatrenia (priamo na zdroji hluku), napr. výmena povrchu vozovky za nízkohlučný povrch – doplnkové protihlukové opatrenie, z dôvodu nižšej akustickej životnosti závislej na nutnosti pravidelnej údržby, alebo aj zníženie rýchlosti, resp. možnosť obmedzenia plynulosti premávky.  Sekundárne opatrenia (na ceste šírenia hluku), napr. protihlukové clony (PHC) a valy. Pozdĺž existujúcich komunikácií je umiestnenie valu  z priestorových a majetkoprávnych nárokov veľmi problematické. Pri realizácii PHC nie je nutné priľahlé okolie riešených ciest rozširovať, PHC znižuje a zabraňuje ďalšiemu šíreniu hluku od zdroja ku príjemcovi. V predkladaných akčných plánoch ochrany pred hlukom vo vybratých lokalitách prioritne volíme návrh protihlukových clôn.  Terciárne opatrenia (priamo u príjemcu), napr. výmena okien za protihlukové – je to individuálne protihlukové opatrenie na zníženie hluku vo vnútornom prostredí, pre ktorý predkladaný strategický dokument akčných plánov ale nemá stanovené hladiny indikátorov hluku. Je však jednou z účinných možností ovplyvniť hluk v chránenom vnútornom prostredí.

Pre dané lokality sú PHC navrhnuté na akčnú hodnotu Lnoc = 50 dB, aby navrhnuté opatrenia boli čo najviac v súlade s hygienickými požiadavkami podľa vyhlášky MZ SR č. 549/2007 Z.z.

Problémové lokality s miestom Hot Spots boli riešené ako celok všade tam, kde to bolo možné, čiže nie len územie vymedzené červenou plochou rastra, ale aj priľahlou žltou plochu rastra v danej lokalite.

V návrhoch AP je grafická identifikácia problémových miest „Hot Spots“ so semaforovým zobrazením. Pre porovnanie účinnosti navrhovaných protihlukových úprav sú uvedené grafické výstupy konfliktného plánu pred a po realizácii PHC s jej situovaním. Prínos realizovaných opatrení z hľadiska poklesu počtu hlukom zasiahnutých obyvateľov je vyjadrený v demografickej analýze v tabuľkách.